Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.51.9, местност „Речичка река“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.51.9, местност „Речичка река“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград” с възложител „ПОДЕМ ГРИГОРОВ“ ЕООД…/П-01-45-3