Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект и автомивка в УПИ II-175, кв. 78 по плана на с. Брезница

Инвестиционно предложение „Изграждане на търговски обект и автомивка в УПИ II-175, кв. 78 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложители Ю. и А. Селим…/П-01-38-5