Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.29.35, местност „Кошерината“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02676.29.35, местност „Кошерината“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ с възложители Х. Каназирски и В. Тенев…/П-01-138-3