Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-01-202-1