Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, склад за съхранение на селскостопанска техника, ремонтна работилница, складове, магазин за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 57159.55.8, местност „Под междата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник

Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, склад за съхранение на селскостопанска техника, ремонтна работилница, складове, магазин за промишлени стоки и паркинг в поземлен имот с идентификатор 57159.55.8, местност „Под междата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“П-01-293-4