Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, местност Шопов гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, местност Шопов гроб по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, с възложител „РЕГИНА ТРАНС“ ООД…/П-01-203-3