Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с.Кавракирово

Инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ на с.Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-01-147-1