Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс в имот с идентификатор 56126.603.1522 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс в имот с идентификатор 56126.603.1522 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград“, с възложител „МАНТАР-2012“ ЕООД…./П-01-10-1