Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център с търговски, складови площи и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.55.51, местност „Горно Грамаде“ по одобрените КК и КР на с. Огняново

Инвестиционно предложение „Изграждане на логистичен център с търговски, складови площи и гаражи в поземлен имот с идентификатор 53326.55.51, местност „Горно Грамаде“ по одобрените КК и КР на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител „ГБС Огняново“ ООД…/П-01-447-1