Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя жилищни сгради, допълващо застрояване – барбекю, допълващо застрояване – басейн, допълващо застрояване – гараж с шест броя паркоместа в поземлени имоти с идентификатори 04279.106.2 в местността Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на два броя жилищни сгради, допълващо застрояване – барбекю, допълващо застрояване – басейн, допълващо застрояване – гараж с шест броя паркоместа в поземлени имоти с идентификатори 04279.106.2 в местността Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”, с възложител Д. Кюпова…/П-01-16-2