Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни клонове в кв. 21, кв. 25, кв. 27, кв. 32 и кв. 40 на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни клонове в кв. 21, кв. 25, кв. 27, кв. 32 и кв. 40 на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“…/П-01-431-3