Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 192 и 212 в кв. 53 – с. Брезница

Инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Туфча и улица между о.т. 192 и 212 в кв. 53 – с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител  Община Гоце Делчев…/P-01-151-1