Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща“ в поземлен имот №04354.7.34, местност „Сурлан“

Инвестиционно предложение „Изграждане на „Автокъща“ в поземлен имот №04354.7.34, местност „Сурлан“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил” с възложители М. Д. и А. Е…/P-01-126-3