Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване в поземлен имот с идентификатор 02350.7.65, м. „Бинека” по КККР на с. Баланово.

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване в поземлен имот с идентификатор 02350.7.65, м. „Бинека” по КККР на с. Баланово, общ. Дупница, обл. Кюстендил”.“ с възложител „И ЕНД А” ЕООД…/П-01-212-2