Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – комбиниран бензиностанция, търговски обект и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 20763.16.162

Инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект – комбиниран бензиностанция, търговски обект и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 20763.16.162 в землището на с. Джерман, община Дупница…/П-01-165-1