Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с магазин и автомивка в УПИ X, пл. № 42, кв. 3 по плана на с. Блатска

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда с магазин и автомивка в УПИ X, пл. № 42, кв. 3 по плана на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград”, с възложител К. А…./П-01-62-7