Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за производство на пчелни продукти в част (в размер на 1036 м2) от поземлен имот с идентификатор 49686.14.21 в местността Дупката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград

Инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за производство на пчелни продукти в част (в размер на 1036 м2) от поземлен имот с идентификатор 49686.14.21 в местността Дупката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина 15 м“, с възложител В.Стоилов…./П-01-387-3