Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг и автокъща в имот с идентификатор 69119.35.4, местност „Порой“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг и автокъща в имот с идентификатор 69119.35.4, местност „Порой“, землище на с. Старчево и автосервиз в имот с идентификатор 69119.34.34, местност „Забрането“, землище на с. Старчево, общ. Петрич, обл. Благоевград”…/П-01-167-1