Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на кариери за добив на брекчоконгломерати, пясъци и чакъли в концесионна площ „Ботушчето” (226.151 дка), землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград”, с възложител „ОРБЕЛУС КОНСОРЦИУМ” ООД

Инвестиционно предложение „Изграждане на кариери за добив на брекчоконгломерати, пясъци и чакъли в концесионна площ „Ботушчето” (226.151 дка), землище на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград”, с възложител „ОРБЕЛУС КОНСОРЦИУМ” ООД…./П-01-169-3