Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане рекреационни съоръжения към къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.311.23, местност Конешица, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане от Сондаж№6 на находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане рекреационни съоръжения към къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 02693.311.23, местност Конешица, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане от Сондаж№6 на находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП БГ“ ООД…/П-01-71-2