Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200м в поземлен имот 04220.6.34 по КК и КР на село Бистрица

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200м в поземлен имот 04220.6.34 по КК и КР на село Бистрица, община Дупница“…/П-01-179-5