Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор № 23025.43.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на град Доспат

Инвестиционно предложение „Изграждане на вилни сгради“ в поземлен имот с идентификатор № 23025.43.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на град Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян…/П-01-202-3