Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на нови и ремонт на стари временни извозни горски пътища в подотдели 13″г”, 13″е”, 13″ж”, 13″з”, 13″и”, 13″к”, 13″л”, 13″м”, 13″н”, 13″о”, 13″п”, 13″р”, 13″с”, 13″6″, 13″7″, 13 ” 8 “, с. Кладница

Инвестиционно предложение „Изграждане на нови и ремонт на стари временни извозни горски пътища в подотдели 13″г”, 13″е”, 13″ж”, 13″з”, 13″и”, 13″к”, 13″л”, 13″м”, 13″н”, 13″о”, 13″п”, 13″р”, 13″с”, 13″6″, 13″7″, 13 ” 8 “, с. Кладница, община Перник…/П-01-244-1