Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, складови площи и собствен водоизточник в поземлен имот №20105.55.9, местност „Скалата“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка, складови площи и собствен водоизточник в поземлен имот №20105.55.9, местност „Скалата“, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград” с възложител М. М…..п-01-33-1