Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 53326.34.93 и поземлени имоти с идентификатори 533326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122″

Инвестиционно предложение „Изграждане на комплекс за физиотерапия, балнеолечение, плувен басейн и озеленяване в част (973 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 53326.34.93 и поземлени имоти с идентификатори 533326.34.95, 53326.34.94, 53326.34.99, 53326.34.121, 53326.34.152, 53326.34.100, 53326.34.102 и 53326.34.122″ с възложител „ВИП СИТИ ИНВЕСТ” ЕООД…/П-01-285-3