Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална зала в УПИ I от кв. 5 по плана на с. Дебрен, община Гърмен

Инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална зала в УПИ I от кв. 5 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, с възложител Община Гърмен…/П-01-28-2