Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изключване от Слой „Постоянно затревени площи” на ПИ 02676.2.340 по КККР на гр. Банско, находящ се в м. „Дурово блато”

Инвестиционно предложение „Изключване от Слой „Постоянно затревени площи” на ПИ 02676.2.340 по КККР на гр. Банско, находящ се в м. „Дурово блато” с площ на имота 1835 кв.м. с НТП – ливада, и изграждане в ПИ 02676.2.340 по КККР на гр. Банско на обект „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни – крави, от 85 до 128 броя /в зависимост от възрастта им/”. с възложител Й. Е…/П-01-183-3