Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изместване на електропроводно съоръжение (ВЕЛ 20 kV „Рилски манастир“) в участъка от стълб №80 до стълб №81 за захранване на ТП „Музея“ Рилски манастир, землище на ман. Рилски манстир

Инвестиционно предложение „Изместване на електропроводно съоръжение (ВЕЛ 20 kV „Рилски манастир“) в участъка от стълб №80 до стълб №81 за захранване на ТП „Музея“ Рилски манастир, землище на ман. Рилски манстир, община Рила, област Кюстендил“, с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ АД…/П-01-100-1