Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Използване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 65334.202.54 по КККР на гр. Сандански

Инвестиционно предложение „Използване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 65334.202.54 по КККР на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград“, с възложител “БЕТОН” ЕООД…/П-01-360-1