Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Модернизация на земеделско стопанство, чрез закупуване на земеделска техника и оборудване за нуждите на стопанството разположено в поземлени имоти с идентификатори 37989.6.27, 37989.6.9, 37989.6.38, 37989.6.10, 37989.6.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово

Инвестиционно предложение „Модернизация на земеделско стопанство, чрез закупуване на земеделска техника и оборудване за нуждите на стопанството разположено в поземлени имоти с идентификатори 37989.6.27, 37989.6.9, 37989.6.38, 37989.6.10, 37989.6.36 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Коларово, община Петрич и поземлени имоти с идентификатори 47247.22.5, 47247.22.298 и 47247.22.299 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марино поле, община Петрич и закупуване на тръбно-ролкова поливна система с цел напояване на земеделско стопанство в поземлени имоти с идентификатори 47247.22.5, 47247.22.298 и 47247.22.299 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград“, с възложител „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД…/П-01-294-8