Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.2.32

Инвестиционно предложение на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.2.32 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива” за „жилищно строителство”…/P-01-70-1