Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Долистово“ и съоръженията към нея“

Инвестиционно предложение „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Долистово“ и съоръженията към нея“ с възложител Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД…/П-01-247-1