Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „Сивек” и съоръженията към нея“

Инвестиционно предложение „Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „Сивек” и съоръженията към нея“,с възложител „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД…/П-01-261-1