Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Основен ремонт и реконструкция на траен горски път „Междурек – Стамов чукар – Джамията“, находящ се в теритириалния обхват на ТП „ДГС Катунци„

Инвестиционно предложение „Основен ремонт и реконструкция на траен горски път „Междурек – Стамов чукар – Джамията“, находящ се в теритириалния обхват на ТП „ДГС Катунци„ с възложител ТП „ДГС Катунци“ към ЮЗДП ДП Благоевград…/П-01-26-1