Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част на гр. Дупница“

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на техническата инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част на гр. Дупница“, с възложител Община Дупница…/П-01-222-4