Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беслет – Порязов чарк – Гроба“

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беслет – Порязов чарк – Гроба“, намиращ се на територията на ТП „ДГС Гърмен“, землище на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград с възложител ЮЗДП ДП, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора” №18…/П-01-68-2