Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение относно издаване на разрешително за водовземането от повърхностен воден обект по Приложение № 1 от Закона за водите – язовир Дяково

Инвестиционно предложение относно издаване на разрешително за водовземането от повърхностен воден обект по Приложение № 1 от Закона за водите – язовир Дяково, чрез изградени съоръжения…/П-02-2-1