Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Площадка за едрогабаритни отпадъци -навес” в Регионално депо за неопасни отпадъци Разлог, находящ се в поземлен имот с идентификатор №02693.108.295 по одобрени КК и КР на с.Баня

Инвестиционно предложение „Площадка за едрогабаритни отпадъци -навес” в Регионално депо за неопасни отпадъци Разлог, находящ се в поземлен имот с идентификатор №02693.108.295 по одобрени КК и КР на с.Баня,община Разлог, област Благоевград” , с възложител община Разлог…/П-01-4-1