Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Подмяна на циклонна сушилня в съществуващ цех за пелети, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61813.790.167 (УПИ I, кв. 3 по плана на „Зона за стопанска инициатива – 5-ти километър) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Подмяна на циклонна сушилня в съществуващ цех за пелети, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61813.790.167 (УПИ I, кв. 3 по плана на „Зона за стопанска инициатива – 5-ти километър) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и оползотворяване на дървесен отпадък (трици, чипс, изрезки) на обекта“, с възложител Д. Русков…/П-01-172-1