Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Поставяне на преместваем обект – дървен фургон в поземлен имот с идентификатор 371 74.13.284 в землището на с.Кладница, местност Селото ,община Перник“, с възложител Е. Тодоров

Инвестиционно предложение „Поставяне на преместваем обект – дървен фургон в поземлен имот с идентификатор 371 74.13.284 в землището на с.Кладница, местност Селото ,община Перник“, с възложител Е. Тодоров…/П-01-261-3