Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Поставяне на мобилен цех с поточна линия за миене, рязане, пакетиране и складиране на листни и стеблени зеленчуци и плодове готови за консумация, и изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 14091.26.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Габрене

Инвестиционно предложение „Поставяне на мобилен цех с поточна линия за миене, рязане, пакетиране и складиране на листни и стеблени зеленчуци и плодове готови за консумация, и изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 14091.26.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“ с възложител ЕТ „КРАСИ ФРУКТ – КРАСИМИР САМАРДЖИЕВ“ …П-01-182-6