Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от суха, паднала и пречупена дървесна растителност в ПИ с идентификатори: 41006.1.52, 41006.1.60, 41006.1.130 и 41006.2.149 по КККР на село Късак

Инвестиционно предложение „Почистване на земеделска земя от суха, паднала и пречупена дървесна растителност в ПИ с идентификатори: 41006.1.52, 41006.1.60, 41006.1.130 и 41006.2.149 по КККР на село Късак, община Доспат, област Смолян“, с възложител Община Доспат, град Доспат, област Смолян, представлявана от инж. Е. Радев – Кмет…/П-01-350-2