Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Почистване, чрез изрязване на храстовидна и дървесна растителност и отстраняване на коренища, паднали и с опасност да паднат в речното легло и клони, на корекция на река Градевска, приток на река Струма

Инвестиционно предложение „Почистване, чрез изрязване на храстовидна и дървесна растителност и отстраняване на коренища, паднали и с опасност да паднат в речното легло и клони, на корекция на река Градевска, приток на река Струма, с обща дължина 2.2 км, преминаваща през поземлени имоти с идентификатори 66460.290.25, 66460.290.27, 66460.290.514, 66460.297.444, 66460.297.427, 66460.297.553, 66460.297.417, 66460.297.744, 66460.297.666, 66460.297.222, 66460.404.575, 66460.296.429 по КККР на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ с възложител „Напоителни системи“ ЕАД – София-клон…/П-01-196-3