Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения

Инвестиционно предложение „Преструктуриране на Клетка 5 за депониране на твърди битови отпадъци и прилежащи съоръжения на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разлог“ с възложител община Разлог….П-01-41-1