Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.167 по КК и КР на с. Баня

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.167 по КК и КР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград в къща за гости, изграждане на външен басейн към нея и водовземане на минерална вода от Сондаж №1 на находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „НИК ЕНДС ЕС 2015” ООД…/П-01-111-1