Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Промени в управлението на отпадъците, регламентирани в Комплексно разрешително №519/-Н0/2015 г. за „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295, местност Кривосер

Инвестиционно предложение „Промени в управлението на отпадъците, регламентирани в Комплексно разрешително №519/-Н0/2015 г. за „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02693.108.295, местност Кривосер по одобрените кадстрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител Община Разлог…/П-01-103-1