Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67461.32.244 по КК и КР на с. Слокощица, местност Дупнишки път, община Кюстендил от земеделска територия в територия „предимно производствена зона“

Инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67461.32.244 по КК и КР на с. Слокощица, местност Дупнишки път, община Кюстендил от земеделска територия в територия „предимно производствена зона“ с предназначение „автокъща и гаражи“, с възложител Б. Борисов…/П-01-257-3