Инвестиционно предложение „Промяна на предназначението и преустройство на част от масивната сграда, разположена в УПИ II, пл. №1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда

Инвестиционно предложение „Промяна на предназначението и преустройство на част от масивната сграда, разположена в УПИ II, пл. №1643, кв. 119 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, в цех за производство на пелети и плътна масивна ограда“, с възложител „Корона ИТ“ ООД…/П-01-133-3