Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Промяна на водните количества за водовземане на вода за питейно-битови нужди от изграден сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10

Инвестиционно предложение „Промяна на водните количества за водовземане на вода за питейно-битови нужди от изграден сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложител „КАТИ-М-78“ ЕООД…/П-01-2-3