Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич

Инвестиционно предложение „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград”, с възложител Община Петрич…/П-01-223-3